Obchodné podmienky - AGFA-FOTO

M. R. Štefánika, Martin - pešia zóna
Tel.: +421 43 4224 547
E-mail: agfafoto@agfafoto.sk
M. R. Štefánika 5, Martin - pešia zóna
Tel.: +421 43 4224 547
E-mail: agfafoto@agfafoto.sk
Prejsť na obsah
Obchodené podmienky

Odporúčame každému zákazníkovi, aby sa vo vlastnom záujme oboznámil s našimi obchodnými podmienkami:

1. Základné údaje
Predávajúci:
Darina Chladnuchová – AGFA FOTO
M.R. Štefánika 5
Martin 036 01

IČO: 11941642
IČ DPH: SK1020500085
DIČ: 1020500085
Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Martin, číslo 506-5850
Dodávateľ je platcom DPH.

Kupujúci:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou AGFA FOTO Darina Chladnuchová uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je objednávka výroby farebných fotografií.

2. Základné ustanovenia
Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených služieb. V prípade nedostupnosti materiálu bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené kupujúcemu.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

4. Základné práva a povinnosti predávajúceho
  • dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
  • má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom
  • má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

5. Základné práva a povinnosti kupujúceho
  • je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
  • má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru

6. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má  služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Komunikácia a pošta
Informácie o spracúvaní osobných údajov
V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť.

Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľom AGFA FOTO, v ktorom sú spracúvané vaše osobné údaje je:
AGFA FOTO, M.R. Štefánika 5, 036 01  Martin, IČO: 11941642
Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: agfafoto@agfafoto.sk, telefonicky na: +421 43 4224 547 alebo poštou na adresu vyššie uvedenú.

Vaše identifikačné a kontaktné  údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa,  telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty.
Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu  s vami, keď nás kontaktujete v akejkoľvek záležitosti resp. pri uplatňovaní vašich práv rôznymi komunikačnými kanálmi (osobne, poštou, elektronickou poštou, telefonicky).

Údaje nezbierame, ani  neposkytujeme tretím stranám.

Poskytnutie osobných údajov na účely vzájomného kontaktu s vami je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s vami komunikovať a reagovať na vašu žiadosť.
M. R. Štefánika 5, Martin - pešia zóna
Tel.: +421 43 4224 547
E-mail: agfafoto@agfafoto.sk
Otvorené:
Pondelok - Piatok: 9.00 - 17.00 hod.
Sobota: Zatvorené
Otvorené:
Pondelok - Piatok: 9.00 - 17.00 hod.
Sobota: Zatvorené
M. R. Štefánika, Martin - pešia zóna
Tel.: +421 43 4224 547
E-mail: agfafoto@agfafoto.sk
Návrat na obsah