Ubytovanie Martin          Ubytovanie Vrútky            Ubytovanie Turčianske Teplice            Ubytovanie Turiec             
 
Dôležité kontakty
ZÁCHRANNA SLUŽBA
POŽIARNÍCI

POLÍCIA
112
----------------------------
Detská pohotovosť
po 15.30hod.
043/423 84 01

----------------------------
Dosp. pohotovosť
Paula Mudroňa 11
po 15.30 hod.
043/422 01 50

----------------------------
Zubná pohotovosť
ul. Mudroňova14

Po-Pia: 16.30-19.15hod.
So-Ne-Svia: 9.00-11.45hod.

----------------------------
Ped.- psych. poradňa
043/423 91 11

----------------------------
Linka detskej istoty
116 111
Pohotovostné lekárne
MARTIN
Turčianske Teplice
Kiná a divadlo
Z regiónu
Pohľadnice
Reklamní partneri
.: Ing. Peter Jankovič :.

Ing. Peter Jankovič
správca bytových domov
Adresa:Sídlo: Daniela Michaelliho 3931/9
Pracovisko: Kukučínova 1
Martin, 036 01
Telefón:043 324 19 65
+421 917 417 890
Fax:
Email:jankovicpe@gmail.comWWW:http://www.pjspravabytov.sk/

Správca bytových domov

História pôsobenia:

 • od roku 2002 ako predseda spoločenstva
 • od roku 2010 profesionálne pôsobenie na trhu  na základe živnostenského oprávnenia
 • od 27.12.2017 ako akreditovaný a registrovaný správca v zozname správcov na ministerstve dopravy pod č. 0583.

Výhodou pri prechode na profesionálnu dráhu správcu bytového a nebytového fondu boli práve skúsenosti ako predsedu spoločenstva, čo čisto profesionálnym správcom chýba – je to pohľad na túto problematiku z rôznych uhlov pohľadu.

Hlavnou náplňou činnosti je spracovanie dát, vedenie agendy SVB, poradenská činnosť, havarijná služba a  sprostredkovanie požadovaných služieb  pre mandanta.

 1. priebežne spracovávať predložené účtovné doklady a raz mesačne predložiť výsledok ich spracovania predsedovi spoločenstva – správa o finančnom hospodárení, stav čerpania fondu opráv (kedy, komu, za čo a koľko sa zaplatilo), stav nedoplatkov a preplatkov voči predpisu po bytoch, sledovanie pokladne,
 2. jedenkrát do roka dať účtovné výsledky každému vlastníkovi bytu, pričom vyúčtovanie bude okrem rozúčtovania tepla obsahovať aj všetky položky čerpania fondu opráv za vyúčtovaný rok a všetky faktúry zahrnuté do ročného vyúčtovania v písomnej podobe
 3. ročné vyúčtovanie bude vykonané do 30. dní od obdržania poslednej faktúry spadajúcej do daného roku najneskôr do 31.05. nasledujúceho roka,
 4. sprostredkovať údržbu a opravy spoločných častí, spoločných zariadení domu, v rozsahu podľa požiadaviek spoločenstva odsúhlasených zhromaždením vlastníkov bytov v dome a v súlade s osobitnými právnymi predpismi a normami (napr. revízne činnosti),
 5. kontrolovať vecnú a finančnú správnosť fakturácie prác realizovanej opravy a údržby,
 6. zabezpečovať poskytovanie služieb spojených s užívaním bytov,
 7. zabezpečovať ďalšie služby a úlohy, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú,
 8. vybavovanie všetkých náležitostí súvisiacich s dodržiavaním aktuálnej legislatívy súvisiacej so správou bytového domu, hlavne preregistrácie na OÚ
 9. zabezpečovať financovanie investičných akcií za podmienok schválených zhromaždením vlastníkov,
 10. doporučovať dodržiavanie legislatívnych podmienok pri zvolávaní zhromaždení radou spoločenstva, aby zhromaždenie a prijaté uznesenia neboli súdne napadnuteľné
 11. doporučovať opatrenia vedúce k znižovaniu nákladov na bývanie pri rovnakom, resp. vyššom komforte – hlavne sa jedná o hospodárenie s teplom na kúrenie a ohrev teplej vody (najdrahšie položky bývania)
 12. zabezpečiť rozúčtovanie tepla na vykurovanie,
 13. výpočet predpisov zálohových platieb za služby súvisiace s užívaním bytov.

1. Revízna činnosť:

 • zostavovanie harmonogramu revízií elektrických, plynových zariadení a bleskozvodov v cykloch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v súčinnosti s predsedom "SVB",
 • sprostredkovanie realizácie revízií uvedených v spracovanom harmonograme v súčinnosti s predsedom "SVB",
 • sprostredkovanie odstránenia závad zistených pri revíziách v súčinnosti s predsedom "SVB",
 • sledovanie a zabezpečenie overenia meračov tepla a vodomerov v zmysle platných právnych predpisov

2. Požiarna ochrana:   

 • sprostredkovanie vykonávania preventívnych prehliadok v súčinnosti s predsedom "SVB",
 • sprostredkovanie udržiavania hasiacich zariadení a hasiacich prístrojov v použiteľnom stave, vrátane obstarania ich revízií v súčinnosti s predsedom "SVB",
 • styk so štátnymi kontrolnými orgánmi pri kontrolách bezpečnosti požiarnej ochrany vykonávaných v dome v súčinnosti s predsedom "SVB".

3. Ekonomické činnosti:

 • evidencia príjmov a výdavkov spojených s predmetom obstarávania,
 • výkazníctvo, štatistika, finančná a odvodová činnosť,
 • poistenie domu,
 • spracovanie ročného výkazu o finančnom hospodárení.

4. Pohľadávky:

 • evidencia pohľadávok za nezaplatené úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú "SVB" pri zabezpečovaní agendy domu.
 • na základe požiadavky spoločenstva v jeho mene a na jeho účet uskutočňovať všetky právne úkony spojené s vymáhaním úhrad za plnenia alebo úhrad do fondu prevádzky, údržby a opráv ako i ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú spoločenstvu pri správe domu voči dlžníkom.

5. Návrh opatrení na efektívnejšie hospodárenie v bytovom dome:

 • Opatrenia v stávajúcom nastavení vykurovacej sústavy vedúce k zníženiu najnákladnejšej položky bývania
 • Hľadanie alternatívnych zdrojov tepelnej energie
 • Opatrenia v hospodárení s teplou vodou – druhou najnákladnejšou položkou bývania
 • Technicko-organizačné opatrenia súvisiace s bezpečnosťou a prevádzkou bytového domu
 • Optimalizácia pri riešení obnovy bytového domu ( aj parciálnej)

Rozsah pôsobenia:  Martin, Banská Bystrica, Rajecké Teplice, Sučany (pri Martine)

V prípade zatvorenia zmluvy je termínovaná viazanosť výpovednou lehotou len jeden mesiac a to z dôvodu plynulého prechodu k inému mandatárovi alebo forme zabezpečenia správy avšak spoločenstvo môže ukončiť spoluprácu dňom nasledujúcim po dni, kedy bola výpoveď doručená mandatárovi.

Platba sa odvíja od rozsahu dohodnutých činností so spoločenstvom, resp. bytovým domom, napr.:
vedenie účtovníctva, rozúčtovanie tepla na vykurovanie v znení platných predpisov – Vyhl. 240/2015, zabezpečenie havarijnej služby, metodické riadenie pri zakladaní alebo preregistrácii spoločenstva, poradenstvo pri obnove bytového domu, spracovanie analýz výhodnosti alebo návrh rozsahu obnovy bytového domu z hľadiska správneho využitia financií spoločenstva, veľkosť bytového domu (počet bytov), príprava a účasť na schôdzach, resp. zhromaždeniach, archivácia dokumentov.

 

Vyhľadávanie

Oficiálne stránky:
Vrútky
Martin
Turčianske Teplice
ZMOT

Infostránky
turieconline
mojmartin
turiec.net
teplican.sk
---------------------------------

Hlavní partneri
Na jeden klik

---------------------------

------------------------
-----------------------------
Pizza do domu
Kurzy ECB
1€ =1.089 USD
1€ =1.956 BGN
1€ =25.261 CZK
1€ =0.843 GBP
1€ =390.900 HUF
1€ =4.285 PLN
1€ =4.971 RON