Slovenská národná knižnica

Prejsť na obsah


O knižnici

Slovenská národná knižnica (SNK) je moderná vedecká, kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska a používateľom zo zahraničia. Slovenská národná knižnica je konzervačnou knižnicou a depozitnou knižnicou Slovenskej republiky, prednostne zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné slovacikálne dokumenty. Fondy a zbierky Slovenskej národnej knižnice obsahujú 4,9 milióna knižničných jednotiek, 1,7 milióna archívnych dokumentov a tisíce muzeálnych jednotiek. 


Slovenská národná knižnica mimo poskytovania knižnično-informačných služieb organizuje aj široké spektrum podujatí (konferencie, prednášky, semináre, výstavy) pre odbornú i širokú verejnosť a to nielen vo svojej sídelnej budove ale aj vo svojich múzejných expozíciách.


Literárne múzeum (LM SNK) zhromažďuje pamiatky týkajúce sa slovenskej literatúry a verejnosti vo svojich historických priestoroch prezentuje jej vývoj od 9. storočia až po začiatok 20. storočia. LM SNK sa podieľa na správe a prezentácii Národného cintorína ako galérie pomníkov významných dejateľov. 


 
Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch - in sitú v historickom kaštieli, v ktorom bývali aj príbuzní Alexandra Sergejeviča Puškina, jedného z najväčších ruských básnikov, do kumentuje literárne vzťahy slovenskej a slovanských literatúr.

SNK spravuje aj historickú knižnicu rodu Apponyi, umiestnenú v kaštieli v Oponiciach.Slovenská národná knižnica koordinuje rozvoj Knižničného systému Slovenskej republiky a zabezpečuje modernizáciu poskytovaných knižničných a informačných služieb. SNK priamo spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami a kooperuje na medzinárodných projektoch. SNK je riešiteľom národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA), ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Prostredníctvom projektu DIKDA verejnosti SNK sprístupňuje zdigitalizované diela.


Poslanie SNK

Slovenská národná knižnica je v zmysle zákona NRSR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v platnom znení a svojej zriaďovacej listiny z roku 2000 (do roku 2000 bola SNK súčasťou Matice slovenskej) v znení neskorších zmien a doplnkov národnou knižnicou Slovenskej republiky a vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnomúzejnej, literárnoarchívnej a biografickej činnosti. Zriaďovateľom Slovenskej národnej knižnice je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Základným poslaním SNK je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, budovať, ochraňovať a sprístupňovať knižničné fondy, archívne fondy a múzejné zbierkové predmety so vzťahom k dokumentácii vývoja slovenskej literatúry, knižnej kultúry a umenia, ako aj budovať databázy z týchto oblastí.


Návrat na obsah